Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez adwokatzpolecenia.pl

Obowiązuje od 1.12.2019

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

  • Adwokatzpolecenia.pl - Forum Pro Publico Bono siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. 1 PSP 22/16, wpisana do Rejestru…. NIP 734-126-88-94, REGON 120751259

  • Serwis internetowy – serwis w formie strony internetowej prowadzony przez Adwokatzpolecenia.pl pod adresem: https://www.adwokatzpolecenia.pl.

  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Adwokatzpolecenia.pl.

  • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wykonała Rejestrację w Serwisie internetowym adwokatzpolecenia.pl, lub innym kanałem pośrednim typu Facebook itp.

  • Prawnik – korzystający z serwisu internetowego, będący aktywnym, wpisanym na listę wykonującego zawód adwokata, notariusza, radcy prawnego lub inną osobą uprawnioną do udzielania ponadprawnych.

  • Kancelaria – miejsce wykonywania czynności w zakresie porad prawnych,

  • Właściciel – korzystający z serwis internetowego, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Kancelarii. Uprawnienia te są każdorazowo weryfikowane przez Adwokatzpolecenia.pl.

  • Profil – zbiór informacji na temat Prawnika umieszczony w Serwisie internetowym w postaci podstrony posiadającej unikalny adres URL.

  • Rejestracja – proces utworzenia Konta.

  • Konto – wpis w bazie danych Serwisu internetowego, dotyczący Prawników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

  • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

  • Kalendarz spotkań – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy Prawnika, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u Prawnika przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Prawnika.

 1. Adwokatzpolecenia.pl świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Adwokatzpolecenia.pl świadczy między innymi następujące Usługi:

  • umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Prawnikach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;

  • udostępnia wyszukiwarkę Prawników i Kancelarii;

  • powiadamia o nowych informacjach i opiniach na temat prawników;

  • umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań na formy oraz Prawnikom;

  • umożliwia zweryfikowanym Prawnikom podawanie i korygowanie informacji o sobie,

  • Umożliwia odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz odpowiadanie na zadane pytania;

  • umożliwia rezerwację terminu u Prawników, które udostępniły taką możliwość.

 1. Adwokatzpolecenia.pl świadczy usługi polegające na informowaniu Użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Prawników poprzez umieszczanie informacji o takiej praktyce w Internecie.

 1. W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 Adwokatzpolecenia.pl może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Adwokatzpolecenia.pl może zawierać umowy, których celem będzie:

  • zapewnienie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych,

  • oznaczenie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Prawników na mapach internetowych.

 1. Informacje i opinie o Prawnikach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii, liczby publikacji, ocen na porady udzielane w serwisie i aktualność tych ocen.

 1. Dostęp do większości usług Serwis internetowyu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Prawnikach i Kancelariach. Adwokatzpolecenia.pl nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwis internetowym.

 2. Adwokatzpolecenia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:

  • posiadać dostęp do sieci Internet,

  • posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, w najnowszej wersji.

 1. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Prawnikach oraz korzystać z wyszukiwarki.

 1. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Prawnika za pomocą Kalendarza Prawnika, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

 2. Zarezerwowanie spotkania u Prawnika jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Adwokatzpolecenia.pl danych osobowych Użytkownika (Rozporządzenie 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Prawnikowi. Adwokatzpolecenia.pl informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zarezerwowanie spotkania. W trakcie umawiania spotkania przez Serwis internetowy Użytkownik może zdecydować się na wypełnienie ankiety lub podanie tematu sprawy. Wyniki tej ankiety i przekazane informacje zostaną wysłane do wybranego przez Użytkownika Prawnika, u którego Użytkownik umawia spotkanie. Przekazanie takich danych ma pomóc Prawnikowi w przygotowaniu się do spotkania.

 3. Użytkownik może również:

  • wystawiać opinie o Prawnikach;

  • dodawać i poprawiać informacje o nich;

  • zadawać pytania zweryfikowanym Prawnikom;

  • zgłaszać nadużycia

  • wystawiać ocenę Prawnikowi za udzielane porady.

 1. Zadanie pytania zweryfikowanemu Prawnikowi jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Adwokatzpolecenia.pl danych osobowych Użytkownika oraz udostępnienia tych danych wybranemu Prawnikowi. Adwokatzpolecenia.pl informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zadanie pytania.

 1. Adwokatzpolecenia.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwis internetowego albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Adwokatzpolecenia.pl dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

 2. Adwokatzpolecenia.pl nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

 3. Adwokatzpolecenia.pl nie ponosi odpowiedzialności względem Prawnika lub Kancelarii za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Spotkań. Adwokatzpolecenia.pl nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Spotkań terminu z przyczyn leżących po stronie Prawnika lub Kancelarii. W przypadku konieczności odwołania spotkania zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwis internetowego lub poprzez bezpośredni kontakt z prawnikiem.

 

§4. Dodawanie opinii i informacji o Prawnikach i Kancelariach; zadawanie pytań Prawnikom

 1. Opinie opatrywane są podpisem (Imieniem i miejscowością) Użytkownika.

 2. Opinie i informacje o Prawnikach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Prawnika.

 3. Opinie i informacje o Prawnikach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Prawnika (doświadczenia na linii profesjonalnych usług a nie np. Kontaktów towarzyskich) i muszą one dotyczyć usługi świadczonej przez tego Prawnika, która faktycznie miała miejsce. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób, opinii dotyczących szeroko rozumianych spraw odnoszących się do kompetencji sądów, w tym dotyczących orzekania. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp. Wyjątek stanowi opisywanie spraw osób będących pod kuratelą osoby nieletniej/ubezwłasnowolnionej, która wyznaczyła pełnomocnika.

 4. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Prawnika. Opinia może dotyczyć kilku zdarzeń prawnych. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Usługodawcy blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.

 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu/usługi. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Prawników na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.

 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.

 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, orientacji seksualnej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie, lub które kwestionują treści umieszczone przez Prawnika w Serwis internetowy lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Prawnika.

 9. Osoby zatrudnione lub współpracujące z tą samą Kancelarią nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tą Kancelarią.

 10. Prawnicy nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii.

 11. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie internetowym oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.

 12. Adwokatzpolecenia.pl ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

 13. Adwokatzpolecenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Prawników.

 14. adwokatzpolecenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ocenę wystawioną Prawnikowi przez Użytkownika.

 15. Adwokatzpolecenia.pl ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą poczty email, konta w serwisie internetowym Facebook, google itp.

 16. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych zweryfikowanym Prawnikom.

 17. Zadając pytania Prawnikowi, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Adwokatzpolecenia.pl, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie internetowym. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 18. Zadając Prawnikowi pytanie prywatne, Użytkownik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie internetowym a Ust. 15 również stosuje się.

 19. adwokatzpolecenia.pl poprzez zatrudnionych i kompetentnych pracowników z zabezpiecza sobie prawo do udzielania porad w wyborze optymalnego Prawnika spośród wszystkich zarejestrowanych w serwisie internetowym. Z tego tytułu może pobierać opłaty i dokonywać wyboru, przedstawiać rekomendacje bez konieczności ich uzasadniania.

§5. Profile Prawników

 1. Utworzenie Profilu nowego Prawnika wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.

 1. Podstawowe informacje o Prawniku obejmują: imię i nazwisko, nr. Wpisu na liście adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej; w wypadku notariuszy nr. Wpisu na liście notariuszy; w wypadku radców prawnych nr. Wpisu na liście w Okręgowej Radzie Radców Prawnych, specjalizacje, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Adwokatzpolecenia.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Prawników.

 1. Adwokatzpolecenia.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Prawnika. Samodzielnie zamieszczanie tego typu informacji na Profilach może skutkować usunięciem tych informacji oraz blokadą pola, na którym taką informację zamieszczono. Dostęp do zablokowanego pola Profilu odbywa się wówczas za pośrednictwem Usługodawcy.

 2. Jeden Prawnik może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Prawników. Profile powtarzające się będą usuwane.

 3. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “miejscowość” można wpisać wyłącznie miejsce wykonywania usług danego Prawnika. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.

 4. Każdy Prawnik może stworzyć profil zaawansowany.

 5. Na Profilu zaawansowanych Prawnik otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:

  • Dodać filmy prezentujące jego kompetencje;

  • dodać opis rozszerzony na temat jego działalności;

  • publikować artykuły merytoryczne dot. jego specjalizacji

  • odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;

  • odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania.

 1. Posiadanie profilu zaawansowanego jest odpłatne a tabela opłat określona jest w załączniku publikowanym na stronie www.adwokatzpolecenia.pl/dlaprawników

 1. adwokatzpoleenia.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia promocji cenowych na konta zaawansowane

 2. Serwis internetowy wyklucza możliwość płacenia za wyższą pozycję w rankingu prawników.

 3. Prawnik może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie internetowym, Prawnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwis internetowego.

 4. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Adwokatzpolecenia.pl bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Prawnika.

 5. Zamieszczając zdjęcie w Serwis internetowym, Prawnik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Adwokatzpolecenia.pl, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwis internetowym. Usunięcie Konta przez Prawnika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 6. Adwokatzpolecenia.pl ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Prawnika, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 7. adwokatzpolecenia.pl może żądać załączenia zdjęcia w odpowiednim do wymagań formacie oraz jakości wizualnej. Nie przysługuje z tego tytułu reklamacja i jest to działanie mające na celu utrzymanie wysokiej jakości użytkowej serwisu internetowego przez jego Użytkowników.

 8. Zamieszczając w Serwis internetowym odpowiedź na pytanie, Prawnik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania/ odpowiedzi lub jego/jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Adwokatzpolecenia.pl, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwis internetowyie internetowym. Usunięcie Konta przez Prawnika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 9. Odpowiadając na pytanie prywatne, Prawnik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację odpowiedzi oraz na jej umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwis internetowyie internetowym i Ust. 13 nadal stosuje się.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie Użytkowników - funkcja tymczasowo niedostępna.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację w Serwisie internetowym, lub (ii) rejestrację w Serwisie internetowym za pomocą Google, Facebook, lub (iii) zarezerwowanie terminu spotkania u Prawnika za pomocą Kalendarza Spotkań, lub (iv) zadanie pytania Prawnikowi.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

 2. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Prawnik: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.

 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Prawnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.

 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 5. W celu Rejestracji Użytkownik lub Prawnik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.adwokatzpolecenia.pl/rejestracja. Rejestracja jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu u Prawnika za pomocą Kalendarza Spotkań.

 6. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Adwokatzpolecenia.pl.

 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

 8. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@adwokatzpolecenia.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

 9. Adwokatzpolecenia.pl zapewnia Użytkownikom i Prawnikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

 10. Utworzenie nowego Profilu lub przejęcie przez Prawnika istniejącego Profilu wymaga wypełnienia formularza. Prawnik może zostać poproszony o weryfikację posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu lub posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przesyłane przez Prawnika informacje służą wyłącznie potwierdzeniu jego prawa do wykonywania zawodu. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia lub przejęcia Profilu.

 11. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Adwokatzpolecenia.pl może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

 12. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.

 13. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

 14. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

 15. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.

 16. Prawnik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta

 17. Prawnik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta, z tym że okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 rok ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

 18. Adwokatzpolecenia.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Prawnika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu internetowego. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

§8. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik i Prawnik są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Adwokatzpolecenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik i Prawnik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 1. Adwokatzpolecenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie internetowym przez Użytkownika lub Prawnika. Adwokatzpolecenia.pl nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Prawników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Adwokatzpolecenia.pl nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

 2. Użytkownik lub Prawnik ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie internetowym, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 3. Adwokatzpolecenia.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu internetowego i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Prawnika. Wszelkie umieszczone w Serwisie internetowym informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu internetowego usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 4. Adwokatzpolecenia.pl nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Adwokatzpolecenia.pl nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu internetowego, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

 6. Adwokatzpolecenia.pl nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu internetowego w całości albo w części.

 7. W przypadku otrzymania przez Adwokatzpolecenia.pl urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Prawnika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Adwokatzpolecenia.pl nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Prawnika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Adwokatzpolecenia.pl odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

 9. Adwokatzpolecenia.pl, w związku z usługami określonymi w §2 ust. 2 nie gwarantuje Prawnikom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji o ich praktyce zawodowej na mapach internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszyscy Prawnicy zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub że informacja o ich usługach będzie umieszczona w serwisie.

 10. Adwokatzpolecenia.pl nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.

 11. Adwokatzpolecenia.pl wskazuje, że wyniki ankiety/pytania prawnego wypełnianego przez Użytkownika w trakcie umawiania spotkania u wybranego Prawnika nie zawierają opinii prawnej, a w konsekwencji jej prowadzenie nie może być kwalifikowana jako wykonywanie przez Adwokatzpolecenia.pl porad prawnych. Ankieta oraz jej wynik mają za zadanie jedynie pomóc Prawnikowi w przygotowaniu się do spotkania. Wynik ankiety/zapytanie ma jedynie charakter statystyczny, oparty o ogólnodostępne źródła wiedzy.

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Adwokatzpolecenia.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

 1. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie internetowym zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie". Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Adwokatzpolecenia.pl w terminie 14 dni roboczych.

 2. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@adwokatzpolecenia.pl.

 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Prawnika.

 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu internetowego, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu internetowego mogą być reklamowane przez Użytkownika, Kancelarię lub Prawnika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt@adwokatzpolecenia.pl.

 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Adwokatzpolecenia.pl powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

 6. Adwokatzpolecenia.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Adwokatzpolecenia.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

 1. O dokonanej zmianie Regulaminu Adwokatzpolecenia.pl poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

 2. Użytkownik i Prawnik ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.

 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.