Częste pytania i odpowiedzi

Pytania klientów

Tak, oczywiście. Na każdym etapie prowadzenia sprawy mają Państwo prawo wypowiedzenia pełnomocnictwa prawnikowi, który prowadzi Państwa sprawę.

Oczywiście tak. Z uwagi na wieloletnich klientów i częste prośby o prowadzenie ich spraw kompleksowo prowadzę sprawy na terenie całej Polski.

Częściowe wynagrodzenie po zakończeniu sprawy jest możliwe. Niestety Kodeks Etyki Zawodu Adwokata wyklucza tą formę rozliczenia jako jedyną.

To oczywiste, że decydując się na rozstanie z małżonkiem liczymy na szybkie i jak najmniej dolegliwego postępowania przed sądem. Pamiętajmy jednak, że to jak długo trwa rozwód, zależy od kilku czynników.
Zadaniem profesjonalnego pełnomocnika procesowego jest takie działanie w interesie klienta aby proces trwał jak najkrócej aby osiągnąć oczekiwany efekt. Zgodnie z treścią przepisu art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może orzec rozwód o ile pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zatem w trakcie postępowania rozwodowego sąd musi ustalić czy spełnione są przesłanki rozwodowe, czyli czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Ponadto ważnym czynnikiem jest również dobro małoletnich dzieci, które sąd musi mieć na względzie przy badaniu sprawy rozwodowej. Czynnik ten niewątpliwie w zależności od wieku dzieci (małoletnich) wpływa istotnie na długość trwania sprawy rozwodowej, gdyż sąd będzie musiał zbadać czy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny a zarazem nieodwracalny i jaki będzie miała wpływ na dobro dzieci. Jest to o tyle istotne, gdyż jeśli okaże się iż w jakimkolwiek aspekcie rozkład pożycia małżeńskiego nie jest zupełny, innymi słowy małżonkowie widzą szansę na trwanie w związku małżeńskim lub też dobro dzieci byłoby narażone na skutek rozwodu, sąd nie może orzec rozwodu gdyż jest to niedopuszczalne zgodnie z przepisem § 2 art. 56.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpływa na czas trwania sprawy rozwodowej jest kwestia ustalenia, który z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd w trakcie sprawy rozwodowej musi ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Dlatego też małżonkowie w postępowaniu za pomocą wszelkich możliwych dowodów w tym świadków będą starali się wzajemnie udowodnić kto ponosi winę rozpadu małżeństwa. Przeprowadzenie wszystkich dowodów w tym zakresie oraz dowodów przeciwnych ma bardzo duży wpływ na długość trwania postepowania rozwodowego. W przypadku gdy małżonkowie nie domagają się ustalenia kto był winny rozwodowi, na podstawie art. 57 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mogą żądać aby sąd zaniechał orzekania o winie co w oczywisty sposób skróci cały proces rozwodowy.

Ostatnim istotnym czynnikiem, który może mieć wpływ na czas trwania procesu rozwodowego jest kwestia czy małżonkowie chcą podzielić majątek wspólny w trakcie sprawy rozwodowej. Chodzi oczywiście o przypadek kiedy małżonkowie mieli ustawową wspólność majątkową (nie zawierali tzw. intercyzy). Z uwagi na fakt iż majątek dorobkowy, czyli zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa po jego ustaniu podlega podziałowi w drodze postępowania sądowego, koniecznym będzie ustalenie wszystkich składników tego majątku, ustalić ich wartość oraz dokonać jego podziału. W przypadku gdy brak jest konsensusu między małżonkami co do wszystkich elementów majątku wspólnego, postępowanie rozwodowe może ulec istotnemu wydłużeniu. Dlatego też warto kwestię podziału majątku wspólnego przeprowadzić w odrębnym postępowaniu podziałowym po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Jak wynika z powyższych rozważań aby jasno i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jak długo trwa sprawa rozwodowa czy tez jak szybko i sprawnie się rozwieść, należy najpierw ustalić czego (poza oczywiście samym wyrokiem rozwodowym) oczekujemy od postępowania rozwodowego. Choć nie jest to w pełni profesjonalne można jednak przyjąć z dużym uogólnieniem, że rozwód może trwać od 6 miesięcy do nawet 2, 3 lat.

Podsumujmy najważniejsze elementy wpływające na długość procesu rozwodowego:
- bezsprzeczność ustalenia rozpadu pożycia małżeńskiego i jego nieodwracalność, - posiadanie małoletnich dzieci zawsze wydłuża proces rozwodowy,
- ustalanie winy jednej ze stron również wydłuża rozwód ponieważ konieczne jest przedstawienie dowodów w tej sprawie,
- małżonkowie mogą odstąpić od orzekania o winie i to zapewne skraca postępowanie,
- podział majątku jest równie istotnym elementem wydłużającym rozwód,
- majątek można jednak podzielić w odrębnym postępowaniu już po rozwodzie,
- rozwód, z pomocą doświadczonego adwokata, zawsze będzie obarczony mniejszym stresem i zapewni nam lepsze zabezpieczenie naszych interesów.

W wielu sprawach o alimenty, klienci stawiają sobie pierwsze pytanie w jakiej kwocie mogą żądać alimentów na dziecko od drugiego rodzica.
W tych kwestiach ważnym jest wskazanie iż obowiązek alimentacyjny czyli obowiązek przewidziany w art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przewiduje konieczność dostarczania środków utrzymania i środków wychowania przez osobę do tego zobowiązaną, w tym przypadku każdego z rodziców dziecka. To w jakiej wysokości sąd ustali alimenty na rzecz dziecka zależy od kilku czynników. Otóż zgodnie z treścią art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego, zakres świadczeń alimentacyjnych (ich wysokość) zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (tu dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (tu rodzica).
Czyli innymi słowy wysokość alimentów na dziecko, będzie zależała od potrzeb dziecka jednak tylko takich które są usprawiedliwione oraz od stanu majątkowego i możliwości zarobkowych rodzica, który będzie zobowiązany do łożenia na dziecko. Sąd prowadząc sprawę o alimenty musi ustalić w pierwszej kolejności jakie są te usprawiedliwione potrzeby dziecka, a w drugiej kolejności jaki jest stan majątkowy rodzica oraz możliwości zarobkowe.

Powiedzmy to prostymi słowami.

Czym jest stan majątkowy rodzica? To na przykład oszczędności w gotówce przechowywane np. w domu lub zdeponowane w banku oraz inwestycje.
W zakresie ustalania potrzeb dziecka niewątpliwie wykazać należy koszty związane z potrzebami mieszkaniowymi (koszty wydatkowane na mieszkanie w adekwatnej części przypadającej na dziecko), koszty wyżywienia, koszty ubrania.
Wskazanym oczywiście jest wykazanie poniesionych wydatków w tym zakresie poprzez dokumentację zakupową (paragony, faktury itp.). W dalszej kolejności istotne będą koszty wydatkowane na potrzeby przedszkolne, szkolne czy też inne związane z edukacją dziecka. Uwzględnić należy również wszystkie wydatki jakie są ponoszone w związku ze zdrowiem dziecka, a które są niezbędne (np. szczepienia) lub też zlecane przez lekarza.
W drugiej kolejności sąd będzie ustalał zdolność pokrywania usprawiedliwionych potrzeb dziecka przez rodziców, w szczególności przez tego z rodziców, od którego maja być zasądzone alimenty.
Ważne jest to iż, wysokość dochodów rodzica w chwili orzekania nie jest jedynym wskaźnikiem dla ustalenia wysokości alimentów. Sąd badając tę kwestię ustala jakie możliwości w tym zakresie ma zobowiązany rodzic czyli czy osiągane dochody zobowiązanego odpowiadają jego możliwościom zarobkowym.
Posłużmy się prostym przykładem. Rodzic dziecka jest managerem w wąskiej specjalizacji i drugi z rodziców wnioskując o alimenty wie, że mąż często wykonywał dodatkowe zlecenia. Przynosiły one równie duże dochody w skali roku jak pensja w firmie, której jest zatrudniony na etacie. Suma możliwości alimentacyjnych ojca będzie więc dwukrotnie wyższa!

Dopiero po dokonaniu ustalenia tych okoliczności i w zestawieniu z ustalonymi usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, sąd orzeka o wysokości alimentów jakie przysługiwały będą dziecku od zobowiązanego rodzica. Stąd aby udzielić odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie należy dokładnie zbadać omówione powyżej kwestie, które stanowią punkt wyjścia dla ustalenia wysokości żądanych alimentów.
Warto w tym celu skorzystać z pomocy doświadczonego w prawie rodzinnym adwokata. Optymalnie jest umówić się na spotkanie i podejść bez zbędnych emocji do rozwiązania tej sprawy. Jest to w interesie naszego dziecka a konsekwencje dobrego przygotowania się i przeprowadzenia postępowania alimentacyjnego będą skutkowały na lata.

Podsumujmy najważniejsze wnioski w temacie alimentów:
- wysokość zależy od uzasadnionych potrzeb dziecka a w drugiej kolejności od możliwości rodzica,
- potrzeby dziecka warto rzetelnie udokumentować i wziąć pod uwagę wszystkie jego potrzeby: mieszkanie, wyżywienie, ubrania, edukacja, leczenie itp.
- możliwości zarobkowe rodzica to suma dochodów a nie tylko pensja w miejscu zatrudnienia,
- stan majątkowy to nie tylko dochody ale również oszczędności i inwestycje rodzica,
- by osiągnąć optymalną wysokość alimentów warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata jeszcze przed wystąpieniem do sądu o ich ustalenie,
- to jak dobrze się przygotujemy i uzbroimy w fachową pomoc będzie miało wpływ na przyszłość naszego dziecka.

Nasz serwis umożliwia klientom kontakt telefoniczny z konsultantami którzy pomogą, na podstawie krótkiej rozmowy o sprawie, wybrać właściwego prawnika. Dzięki posiadanemu przez nich wykształceniu prawniczemu poinformują o tym na co należy zwrócić uwagę przy wyborze prawnika, jaka specjalizacja będzie właściwa dla danego zagadnienia oraz będą w stanie wstępnie oszacować przedział cenowy jaki za dany rodzaj sprawy bądź usługi występuje najczęściej na rynku prawniczym w Twojej okolicy. Za poradę nie pobieramy opłaty. W wypadku kontaktu telefonicznego koszt połączenia jest zgodny z taryfą Twojego operatora.

Dołożyliśmy starań by ranking były rzetelny i wiarygodny. Zależało nam też na tym by był on zawsze aktualny! Same kryteria rankingu zbudowaliśmy w oparciu o przeprowadzone badania z przeszło 800 klientami kancelarii prawniczych jak i wywiady z samymi prawnikami. Każdą opinię na temat prawnika weryfikujemy i wymagamy jej autoryzacji. Choć mogą być publikowane pod pseudonimem to jednak do wiadomości naszego serwisu zawsze dysponujemy informacją kto ich udzielił. Opinie w formie pisemnej (skan, zdjęcie) staramy się również potwierdzać telefonicznie z jego autorem. Szerzej całą metodologię prezentujemy w zakładce jak wybrać prawnika.

Rozmowa telefoniczna z minimum 2 prawnikami to rekomendowana przez nas praktyka. Często czas jest kluczowy dla powodzenia Twojej sprawy. Warto więc nie tracić go zbyt wiele. Doświadczeniami i rekomendacjami klientów „jak wybrać prawnika” prezentujemy tutaj. Jeśli sprawa jest nagląca zachęcamy też do kontaktu z nami. Porad udzielamy nieodpłatnie.

Zmiana opinii jest oczywiście możliwa ale wymaga pisemnego kontaktu z nami. Prosimy o podanie pełnych danych prawnika, którego dotyczy opinia oraz zacytowanie tej która ma zostać zmieniona. Prosimy o wyjaśnienie okoliczności jeśli to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z adwokatem w celu umieszczenia jego komentarza pod opinią.

Oczywiście tak. Warto nie kierować się jedynie popularnością ale również specjalizacją. Ma to kluczowe znaczenie szczególnie w sprawach wymagających głębokiej i bardzo wąskiej wiedzy fachowej. Eksperci z takimi specjalizacjami rzadko będą na szczycie rankingu. Dlatego dajemy Ci możliwość wielowymiarowego sortownia rankingu. Warto wczytać się deklarowane specjalizacje danego prawnika. Jego porady udzielane w ramach naszego serwisu też będą cennym wyznacznikiem kierunku specjalizacji. Warto też zaznaczyć, że każdy prawnik, który przeszedł przez cały system kształcenia (studia

prawnicze, aplikacja i obowiązkowa praktyka) oraz zdał egzaminy końcowe w np.

Okręgowej Rady Adwokackiej jest już w gronie tych najlepszych. A najepszym dowodem na to będzie fakt że, co roku studia kończy aż 10 tys. absolwentów prawa a wszystkich,

czynnych zawodowo adwokatów mamy w Polsce tylko 13 987 (dane za rok 2015). Rolą

naszego rankingu nie jest jedynie przedstawić najlepszych z najlepszych ale przede

wszystkich wesprzeć Cię w wyborze optymalnego prawnika do Twojej sprawy.

Tak, oczywiście. Na każdym etapie prowadzenia sprawy masz możliwość wypowiedzenia pełnomocnictwa prawnikowi, który prowadzi Twoją sprawę. Pamiętaj jednak, wraz ze zmianą reprezentującego Cię prawnika nie wydłużają się terminy odwołania itp.

Jest to najczęściej stawiane pytanie jakie zadają szukający profesjonalnej pomocy klienci przed zleceniem poprowadzenia sprawy. Proszę pozwolić mi posłużyć się przykładem by w miarę precyzyjnie móc wyjaśnić niezbyt prostą odpowiedź. Gdy boli nas ząb i chcemy skorzystać z pomocy dentysty, to nie jest łatwo uzyskać informację o dokładnej cenie usługi zanim dentysta nie dokona rozpoznania problemu. Plomba może kosztować 120 zł ale może też i 300 zł. W przypadku gdy potrzebne będą dodatkowe badania (np. rtg, etc.) lub jeśli potrzebna jest pomoc ortodonty cena może się istotnie zwiększyć. Podobnie jest z pomocą prawną. Bez dogłębnej analizy przypadku i sytuacji prawnej klienta nie sposób oszacować niezbędnego czasu jaki adwokat będzie musiał poświęcić na sprawę i pamiętajmy że każda sprawa jest inna. Nie zmienia to faktu, że każdy chciałby wiedzieć czy na taką pomoc nas w ogóle stać?
To co wyróżnia naszą kancelarię to właśnie bardzo praktyczne i konkretne prezentowanie skomplikowanych spraw w przystępny sposób.

Co mogę doradzić? Proszę korzystać z rekomendacji i opinii klientów. Warto też porozmawiać telefonicznie ze swoim przyszłym doradcą i reprezentantem w sądzie. Gdy jesteśmy już zdecydowani najlepszym sposobem oszacowania i uzgodnienia wynagrodzenia jest osobiste spotkanie z mecenasem. Czy nasza pomoc prawna może zamknąć się w kilkuset złotych? Oczywiście jest to częste, szczególnie przy mniej skomplikowanych sprawach. Dlatego celem poznania kosztu uzyskania porady prawnej zachęcam do osobistego kontaktu. Często (w sądzie) czas ma kluczowe znaczenie proszę nie zwlekać z uzyskaniem porady prawnej.

W interesie obu stron jest osiągnięcie porozumienia i pełne zrozumienie przyczyn powstałych kosztów. W tym zakresie mają to Państwo zapewnione korzystając z pomocy naszej kancelarii.
Nie zmienia to faktu, że każdy chciałby wiedzieć czy na taką pomoc nas w ogóle stać? To co wyróżnia naszą kancelarię to właśnie bardzo praktyczne i konkretne prezentowanie skomplikowanych spraw w przystępny sposób.

Co mogę doradzić?
Proszę korzystać z rekomendacji i opinii klientów. Warto też porozmawiać telefonicznie ze swoim przyszłym doradcą i reprezentantem w sądzie. Gdy jesteśmy już zdecydowani najlepszym sposobem oszacowania i uzgodnienia wynagrodzenia jest osobiste spotkanie z mecenasem. Czy nasza pomoc prawna może zamknąć się w kilkuset złotych? Oczywiście jest to częste, szczególnie przy mniej skomplikowanych sprawach.
Warto jednak pamiętać, że decydując się na powierzenie mi prowadzenia sprawy opłata za poradę będzie zawarta w honorarium.

Proszę pozwolić mi nieco zmodyfikować to częste Państwa pytanie: Co zwiększa szanse na wygraną? Pełna szczerość, współpraca, dostępność klienta, jego zaufanie i chęć zrozumienia możliwych opcji, które przedstawię po dogłębnej analizie tematu. Podobnie jak wiele jest metod leczenia danego schorzenia tak i w pomocy prawnej można zastosować kilka rozwiązań. Moim zadaniem jest wybrać to najlepsze, dające największe szanse na /dążenie do sprawiedliwości/zwycięstwo.

Od chwili powierzenia mi Państwa sprawy stajemy razem do walki o obronę Państwa interesów. Tylko dzięki dobremu wzajemnemu zrozumieniu będą Państwo mogli optymalnie pomóc mi osiągnąć najlepszy możliwy rezultat naszych wspólnych wysiłków.

By odpowiedzieć precyzyjniej na pytanie dotyczące ile trwa rozwód konieczne jest przeanalizowanie kilku czynników, które mają na to wpływ. Próbując jednak udzielić szybkiej orientacyjnej odpowiedzi można uznać, że większość spraw rozwodowych rozstrzyganych jest w sądzie od 3 miesięcy do 3 lat. Co ma wpływ na długość trwania procesu rozwodowego?
1. Kwestia ustalenia winy rozpadu małżeństwa. To jedna z najpoważniejszych kwestii, która poza samym stresem poważnie wydłuża proces, gdyż skład sędziowski orzekający w sprawie musi zapoznać się z argumentami i dowodami obu stron.
2. Konieczność podziału majątku - jeśli małżonkowie w trakcie związku zgromadzili lub wnieśli wspólny majątek to uzgodnienie tej kwestii potrafi wydłużyć cały proces o kolejne miesiące.
3. Ustalenie kontaktu z dziećmi po rozwodzie jest ostatnim elementem wpływającym na wydłużenie procesu. W tej kwestii sąd stara się ze szczególną uwagą wyrokować w celu zapewnienia najmniejszych strat wynikających z rozejścia się rodziców.

Jak można łatwo wywnioskować związki bezdzietne, bez ustalenia winy oraz z klarowną sytuacją majątkową są szybsze. Wsparcie profesjonalnego adwokata z dużym doświadczeniem w tej materii może okazać się kluczowe by zaoszczędzić niepotrzebnych emocji, czasu jak i również kosztów.

Pytania prawników

"Jakość i rzetelność rankingu ponad wszystko" - taki postawiliśmy sobie cel budując ten serwis. 

Nowo założony profil prawnika jest indeksowany w rankingu "dopiero" po 5 dniach od jego założenia. To czas, który można wykorzystać na pozyskanie rekomendacji dotychczasowych klientów, uzupełnienie informacji o swojej specjalizacji i publikację materiałów dodatkowych: filmów, artykułów poradnikowych itp. Pamiętaj, że im obszerniejsze i lepiej doprecyzowane do Twojej specjalizacji informacje tym większe szanse na kontakt ze strony poszukujących prawnika. Jak pokazują liczne badania materiały wideo zwiększają blisko o 50% skłonność do podjęcia oczekiwanej decyzji przez klienta.

Jak być jednak pewnym, że Twój indywidualny profil jest skutecznie założony i jak się prezentuje? 
Zaloguj się na swoje konto a w pierwszej zakładce znajdziesz tuż pod swoim zdjęciem "Link do twojego profilu:" Wystarczy, że w niego wejdziesz a w osobnym okienku przeglądarki wyświetli się obecny wygląd profilu. To dobry sposób by zastanowić się jak rzetelniej możesz przedstawić siebie i zebrane informacje pomocnicze dzięki, którym klienci będa mogli lepiej Cię poznać.

Jeśli masz pytania napisz do nas bezpośrednio. Postaramy się pomóc.

Najlepszym sposobem pracy nad swoją renomą jest jak najlepsza praca z klientami, którzy powierzają Państwu sprawy. Tylko zadowoleni klienci, na prośbę prawnika, będą gotowi udzielić referencji. Drugim bardzo skutecznym sposobem jest udzielanie porad poprzez nasz serwis. Mają one duży wpływ na pozycje w rankingu a przekazywane w ten sposób oceny klientów szybko budują pozycję w rankingu. Warto też posiadać rozbudowane konto w serwisie adwokatzpolecenia.pl Dzięki temu klienci chętniej wybierają takich prawników a to przekłada się na liczbę rekomendacji. Więcej na ten temat piszemy [tutaj]

Honorarium prawnika za poprowadzenie sprawy lub wykonanie zleconego zadania oraz wynagrodzenie za reprezentację w sądzie nie są upubliczniane w serwisie.
Ta informacja jest przekazywana drogą mailową tylko do wiadomości klienta zlecającego wycenę. Upubliczniamy jednak stawki za poradę. Chcemy w ten sposób dać możliwość obserwującym odpowiedzi na oferty by mogli mieć ogólny ogląd na koszty z jakimi muszą się liczyć przy kontakcie z danym prawnikiem. Wierzymy, że jakość nigdy nie jest dziełem przypadku i jest ściśle powiązana z ceną usługi.

Jeśli mają Państwo sugestie w tym zakresie jesteśmy otwarci na przeredagowanie systemu ofertowego. Serwis tworzony jest z przyświecającą nam misją wsparcia obu stron rynku usług prawnych w Polsce.

Ranking jest aktualizowany wraz z opublikowaniem i weryfikacją wiarygodności każdej opinii o prawniku. Weryfikacji dokonujemy codziennie w godzinach od 8 do 17.

Wzmianka o tym może być publikowana na stronie i w materiałach drukowanych kancelarii bądź adwokata samodzielnie prowadzącego doradztwo prawne. Zgodnie z regulaminem wymagamy jednak by informacja wskazywała źródło, datę gdy taka pozycja miała miejsce oraz dane prawnika którego dotyczy. Publikowanie danych starszych niż 6 miesięcy w dowolnej formie jest zabronione. Będzie traktowane jako naruszenie zasad naszego [regulaminu]

Oferty mogą publikować i wysyłać do klientów wyłącznie prawnicy posiadający konto premium.

Aby tego dokonać, zaloguj się na swoim koncie a następnie przejdź do sekcji "oferty".

Wybierz interesujące Cię zapytania klientów i kliknij na "dodaj ofertę". Wypełnij formularz i zaproponuj stawki. Pamiętaj, że honorarium za prowadzenie sprawy jest poufne i zostanie wysłane tylko do wiadomości klienta.

Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści ofert i zapytań zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie.

Jedyną sposobem by daną opinię zmodyfikować jest przekonanie klienta, który ją wystawił, do zmiany swojego oświadczenia. Przesłana do nas pocztą klasyczną lub elektroniczną w formie skanu/zdjęcia nowa opinia zostanie bez zbędnej zwłoki skorygowana. Niezbędne będzie w tym wypadku bezsprzeczne stwierdzenie iż opinia, którą chcemy zmienić pochodzi od tej samej osoby, data opinii jest późniejsza niż data publikacji w naszym serwisie i możliwy jest bezpośredni kontakt z osobą, która ją wystawiła. Poandto do każdej opinii prawnik może napisać własny komentarz odnoszący się do sytuacji i przedstawienie jej z perspektywy prawnika.

Zdecydowanie tak. Adres w naszym serwisie przyznajemy na stałe i jest unikalny dla każdego z prawników. Można posługiwać się nim bez ograniczeń w internecie jak i na materiałach drukowanych np. wizytówkach.